Statut

Statut
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Laskach

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach, zwane dalej OSP.
 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 roku nr 79, poz. 855 tekst jednolity) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 roku nr 147, poz. 1229 tekst jednolity), a także niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
 4. Siedzibą OSP jest wieś Laski w gminie Izabelin w powiecie warszawskim-zachodnim.

§ 2

 1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.
 2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

OSP może posiadać sztandar oraz może używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

§ 6

Zadania i cele wymienione w § 5 OSP realizuje przez:

 1. Organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej oraz przygotowywania informacji o powyższym.
 2. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
 3. Organizowanie pododdziałów pożarniczych spośród swoich członków;
 4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
 5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
 6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
 7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
 8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie OSP dzielą się na:
1) członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§ 8

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:
1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy pospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych  
2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą przedstawicieli ustawowych małoletni poniżej 16 lat, jeżeli deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w realizacji celów OSP.

§ 9

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem ochotniczej straży pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”.

§ 10

 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która skończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych, jeśli ma mniej niż 16 lat, i złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
 3. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych nie biorą udziału w akcjach ratowniczych prowadzonych przez OSP.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem małoletnich poniżej 16 lat,
2) uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,
4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5) używać munduru, dystynkcji i odznak.

§ 12

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP,
2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu, jak też regulaminu i uchwał władz OSP,
3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowymi,
4) dbanie o mienie OSP,
5) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 13

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się jednostkę operacyjno- techniczną.

§ 14

 1. Członkostwo ustaje na skutek skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego.
 2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
  1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
  2) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
  3) śmierci członka.
 3. Wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:
  1) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
  2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP.
 4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt 2 i w ust. 3 zarząd umożliwia członkowi OSP złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu zarządu.
 5. Od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt. 2 i w ust. 3, członek OSP może odwołać się w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu do walnego zebrania, którego uchwala jest ostateczna.
 6. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.
 7. Skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należących do OSP.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.
 2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

§ 16

 1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie OSP.
 2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
 3. Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w walnym zebraniu.

 

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 17

Władzami OSP są:
1) walne zebranie członków,
2) zarząd,
3) komisja rewizyjna.

§ 18

 1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniejszego statutu stanowią inaczej.
 2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP, wystąpienia ze Związku OSP RP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 19

 1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.
 2. Kadencja władz OSP trwa 4 lata i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
 3. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

 

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 20

 1. Walne zebranie członków jest najwyższą władzą OSP.
 2. Do kompetencji walnego zebrania członków, oprócz innych spraw wymienionych w niniejszym statucie, należy:
  1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu z działalności OSP,
  2) wysłuchanie sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności OSP,
  3) udzielenie absolutorium zarządowi OSP,
  4) uchwalenie programu działania i budżetu OSP,
  5) wybór spośród siebie zarządu w liczbie 7 osób, z zachowaniem większości osób pełnoletnich,
  6) wybór spośród siebie komisji rewizyjnej w liczbie 3 osób,
  7) uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany,
  8) ustalanie wysokości opłaty członkowskiej,
  9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególności nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia,
  10) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
  11) wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku OSP RP,
  12) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
  13) nadawanie członkostwa honorowego OSP,
  14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§ 21

 1. Walne zebranie członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawczo-wyborcze walne zebranie członków OSP jest zwoływane jeden raz na cztery lata, a zebranie sprawozdawcze jeden raz w roku, z wyjątkiem roku, w którym zwoływane jest zebranie sprawozdawczo wyborcze.
 3. Zwyczajne, sprawozdawcze oraz sprawozdawczo-wyborcze walne zebrania członków OSP zwoływane są przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 22

 1. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP zwoływane jest przez zarząd OSP:
  1) z własnej inicjatywy,
  2) na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
  3)na żądanie co najmniej połowy liczby członków OSP.
 2. Nadzwyczajne walne zebranie członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.
 3. Porządek nadzwyczajnego walnego zebrania, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2. ustala władza lub osoby żądające zwołania takiego zebrania.
 4. Nadzwyczajne walne zebranie OSP może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem kadencji władz OSP i powołać na to miejsce innego członka zarządu lub komisji rewizyjnej na czas do odbycia zwyczajnego walnego zebrania.

§ 23

Przebieg walnego zebrania OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

 

C. ZARZĄD

§ 24

 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży.
 2. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa. Funkcje kronikarza można łączyć z inną funkcją w zarządzie.
 3. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

§ 25

Do zadań zarządu należy:
1) reprezentowanie interesów OSP,
2) realizowanie wytycznych i uchwał walnego zebrania,
3) zwoływanie walnego zebrania,
4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz o zmianach w składzie zarządu i komisji rewizyjnej,
5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,
6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,
7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych,
8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
9) przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
10) tworzenie jednostek operacyjno-technicznych,
11) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§ 26

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje pracami zarządu.

§ 27

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu zapraszany jest przewodniczący komisji rewizyjnej OSP.

§ 28

Umowy, akta oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§ 29

 1. Naczelnik kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo, w formie rozkazów i poleceń.
 2. Do naczelnika należy:
  1) wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,
  2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
  3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
  4) kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
  5) kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
  6) dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
  7) opracowywanie opinii i wniosków w sprawne stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

§ 30

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosownie następujące wyróżnienia:
1) pochwałę ustną,
2) pochwałę w rozkazie naczelnika,
3) wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§ 31

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosownie następujące środki dyscyplinarne:
1) upomnienie ustne,
2) nagana w rozkazie naczelnika,
3) wystąpienie do zarządu o wyk1uczenie członka OSP.

 

D. KOMISJA REWIZYJNA

§ 32

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
  1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
  2) składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
  3) przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
  4) wnioskowanie o udzielenie zarządowi absolutorium.
 2. Komisja rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.

§ 33

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§ 34

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

§ 35

Majątek i fundusze OSP powstają z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z majątku i imprez,
4) ofiarności publicznej,
5) wpływów z działalności gospodarczej.

§ 36

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału miedzy członków OSP.

 

Rozdział VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§ 37

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ogólnej liczby członków.

§ 38

 1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
 2. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 39

 1. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjna w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, ustalając jednocześnie komisję likwidacyjną.
 2. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP, przechodzi na własność gminy Izabelin,
 3. Sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji właściwej jednostki samorządu terytorialnego.